Işleri ileri, goşantlary saldamly

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4367/original-16255263d05b0c.jpeg
Edara-kärhanalarda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyny şowlulyklara beslemek ugrunda tutanýerli we maksada okgunly zähmet çekilýär. Eýsem, «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň ruhubelent işgärleri geçen üç aýda nähili işledilerkä? Biz şeýle sowal bilen müdirligiň merkezi — Müdirligimizde ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösdürilmegine mynasyp goşant goşmak, tebigy gazyň, gaz kondensatynyň çykarylyşyny artdyrmak ugrundaky depginli işler dowam edýär. Üstümizdäki ýylyň geçen üç aýynyň önümçilik meýilnamalary üstünlikli berjaý edildi. Şonda «mawy ýangyjyň» ek

Habaryň dowamyny okamak üçin