Ruhlary belent, gadamlary batly

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4418/original-1625e563d7f77b.jpeg
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň 11-nji fewralda geçirilen taryhy mejlisinde ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň geljek otuz ýyl üçin Milli maksatnamasy tassyklanyldy. Bu forumyň geljegi nazarlaýan çözgütleri ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň ähli önümçilik düzümleri Müdirligiň işgärleri «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ilkinji aýlarynda gaz akdyrmak baradaky meýilnamalaýyn tabşyryklaryny üstünlikli berjaý etdiler. Olar umumy uzynlygy iki müň sekiz ýüz sekiz kilometrden gowrak bolan ýokary basyşly gaz geçirijilere hyzmat etmek bilen, ýurdumyzyň Mary we Leb

Habaryň dowamyny okamak üçin