Birinji çärýekde Hytaý Merkezi Aziýadan 10 mlrd kub metrden gowrak gaz satyn aldy

12:18 19.04.2022 1342

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4422/original-1625e579278b27.jpeg

Merkezi Aziýa-Hytaý gaz geçirijisi boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde HHR 10,07 mlrd kub metr tebigy gaz import etdi. Bu barada PipeChina West Gas Pipeline kompaniýasy habar berdi.

Sinhua habarlar agentliginiň berýän habaryna görä, şol turbageçiriji boýunça 2021-nji ýylda Hytaýa 44,1 mlrd dollarlyk tebigy gaz akdyrylypdy.

2009-njy ýylda ulanyşa girizilen Merkezi Aziýa-Hytaý gaz geçirijisi Türkmenistanyň serhetlerinden başlanýar, soňra Özbegistanyň we Gazagystanyň üstünden geçýär we Hytaýyň demirgazyk-günbataryndaky Sinzýan-Uýgur awtonom etrabynda ýerleşen Horgosda Günbatar-Gündogar gaz geçirijisi bilen birleşýär. Ol HHR-niň ilkinji transmilli gaz geçirijisidir.

Häzirki wagtda Türkmenistan – Hytaý magistral gaz geçirijisi üç sany ugurdaş şahany öz içine alýar (A, B we Ç). Onuň ulanyşa girizileninden bäri, Hytaýa 320 mlrd kub metr türkmen gazy eksport edildi.

Ýakyn geljkde Türkmenistanyň serhedinden Hytaýa gaz geçirmek üçin bu gaz geçirijiniň 4-nji şahasy hem gurlar. Bu bolsa Hytaýa iberilýän tebigy gazyň möçberini artdyrmaga ýardam eder.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.