Önümli guýular işe girizilýär

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4463/original-16267958a954e7.jpeg
«Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyna» laýyklykda, önümçiligiň derejesini ýokarlandyrmaklyga gönükdirilen giň möçberli işleri durmuşa geçirmekde «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Körpeje buraw işleri müdirligini «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda müdirligimiziň zähmetsöýer burawlaýjylary tarapyndan Altyguýy, Günorta Uzynada, Uzynada, Guýjuk ýaly nebitgaz känlerindäki gözleg-barlag we ulanyş maksatly guýularda burawlaýyş işleri alnyp barylýar. Diýarymyzyň dürli nebitgazly känlerinde uglewodorod çig malla

Habaryň dowamyny okamak üçin