Milli maksatnama Türkmenistanyň köptaraplaýyn ösüşiniň wezipelerini jemleýär

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4464/original-1626795d5d09b8.jpeg
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda kabul edilen «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» ykdysadyýetimiziň möhüm pudagy bolan nebitgaz toplumyna uly ähmiýet berilýär. Türkmenistan energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna ibermekde özüniň öňdeligini berkider. Şu maksatda nebitgaz pudagyny diwersifikasiýa ýoly arkaly ösdürmek bilen, nebiti we gazy gaýtadan işlemäge ýöriteleşdirilen häzirki zaman toplumlarynyň gurluşygy, täze känleri, şol sanda Hazar deňziniň tür

Habaryň dowamyny okamak üçin