Döwrüň ruhuna mahsus wezipeler

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4499/original-16270cd6b889d6.jpeg
«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Boldumsazetrapgaz» gaz hojalygy edarasynyň işgärleri etrabyň ilatyny we edara-kärhanalaryny gymmatly «mawy ýangyç» bilen üpjün etmekde ýokary netijelere eýe bolýarlar. Gaz hojalygy edarasynyň agzybir işçi-hünärmenleri tarapyndan «Halkyň Arkadagly zamanasy» diý Munuň özi edaranyň gazçylarynyň hyzmatyndan üznüksiz peýdalanýan etrabyň 13 müňden gowrak hojalygynyň ýaşaýjylarynda çäksiz hoşallyk duýgularyny döredýär. Edaranyň degişli hünärmenleri şol gaz desgalaryna meýilnamalaýyn esasda yzygiderli gözegçilik etmek bilen, ýylyň islendik möwsüminde olaryň ta

Habaryň dowamyny okamak üçin