Ýerasty gaz saklawhanalary desgalaryny gurmagyň derwaýyslygy

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4500/original-16270cd9c9461f.jpeg
Soňky ýyllarda Türkmenistanda tebigy gazyň çykarylyşyny kadalaşdyrmak we sarp edijileriň «mawy ýangyç» bilen üpjünçiliginiň ygtybarly bolmagyny ýokarlandyrmak üçin ýerasty gaz saklawhana desgalaryny gurmak meselesine işjeň çemeleşmegiň zerurdygy nygtalýar. Häzirki zaman şertlerinde islendik önüm kabul edilen belli bir düzgün-kadalara laýyk saklanylmagyny talap edýär. Bu meselede gaz hem kadadan çykma däldir. Dünýä tejribesinde gazyň ýerasty saklanyş senagatynyň bir asyrdan gowrak taryhy bar. Ýerasty gaz saklawhanalary (ÝGS) köp derejede sarp edijil

Habaryň dowamyny okamak üçin