Halypalaryň göreldesi — ýaşlara ýörelge

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4501/original-16270cdcaaa178.jpeg
«Marygazçykaryş» müdirliginiň Durmuş taýdan dolandyryş edarasynyň suw, bug üpjünçilik sehiniň Hanhowuz suw arassalaýjy desgasy geçen asyryň ýetmişinji ýyllarynda baý gaz goruna eýe bolan Şatlyk gaz ýatagynyň özleşdirilip başlanan döwründe işe girizilen kärhanadyr. Ulanmaga berlenine indi elli ýyl Häzir bu desga «Marygazçykaryş» müdirliginiň Günbatar Şatlyk, Gündogar Şatlyk gaz känleriniň desgalaryny, olaryň gaz guýularyny, şeýle hem Döwletabat — Derýalyk baş gaz geçirijisiniň ugrundaky «Şatlyk» önümçilik edarasyny arassa suw bilen üpjün edýär. Umumy uzynlygy elli dört müň sekiz ýüz metr b

Habaryň dowamyny okamak üçin