Döwrebap zähmetiň miwesi

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/454/original-15f357bcbb7536.png
Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda Berkarar döwletimiz häzirki wagtda öz ägirt uly tebigy we ykdysady mümkinçiliklerini has netijeli ulanmagyň hötdesinden gelýär. Zemin jümmüşindäki esasy uglewodorod serişdeleri bolan nebitdir gazy çykarmak, olary gaýtadan işläp, ýokary hilli harytlyk görn Müdirligiň iş alyp barýan Çeleken ýarym adasynyň gury ýer böleginde nebit çig malynyň gorlary az däldir. Agtaryş gözleg guýulary gazylan pursatynda alnan netijeler ýarym adanyň gündogar böleginde baý gatlaklaryň jemlenendigini doly tassyklady. Munuň özi Günbatar Türkmenistanyň şertlerinde çuň we

Habaryň dowamyny okamak üçin