Nebitgaz toplumyna gönükdirilýän maýa goýumlarynyň möçberi artýar

Nebitgaz senagaty Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň esasy pudagy bolup, onuň ösdürilmegine aýratyn üns berilýär. Hormatly Prezidentimiziň ykdysady strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlaryna laýyklykda ýangyç-energetika toplumyny döwrebaplaşdyrmaga we ösdürmäge uly möçberde maliýe serişdeleri goýberil Maýa goýumlary, ilkinji nobatda, nebitgaz kärhanalarynyň tehniki we tehnologik taýdan enjamlaşdyrylmagyna — enjamlaryň, serişdeleriň, ýöriteleşdirilen tehnikanyň satyn alynmagyna gönükdirilýär. Munuň özi geologiýa-gözleg we buraw işleriniň gerimini giňeltmäge, nebitgazly meýdanlaryň senagat taýda

Habaryň dowamyny okamak üçin