Gadamy batly gazçylar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4556/original-1627a0aea65218.jpeg
«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynda ýerleşýän gaz hojalyk edarasynyň agzybir işçi-hünärmenleriniň şu günler ilaty we edara-kärhanalary gymmatly «mawy ýangyç» bilen üpjün etmek ugrunda durmuşa geçirýän nusgalyk işleri aýratyn bellenmäge mynasypdyr. Edaranyň gazçylary häzirki döwürde etrabyň sarp edijilerini tebigy gaz bilen üznüksiz üpjün etmek bilen bir hatarda, meýilnama esasynda öň bar bolan gaz geçirijileriň kuwwatyny artdyrmak we zerur ýerlerini abatlamak ugrunda hem möhüm işleri durmuşa geçirýärler. Bu işlerde aýratyn hem edaranyň daş

Habaryň dowamyny okamak üçin