Üstünlige tarap gaýratly gadamlar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4557/original-1627a0b2957897.jpeg
Ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň önümçilik kärhanalarynda şanly ýyly üstünliklere beslemek ugrunda zähmet gaýnap joşýar. Olaryň hatarynda Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň başarjaň işgärleri hem bar. Maksada okgunly, başarjaň nebiti gaýtadan işleýjileriň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň — Işlerimiziň düýpli ilerlemeginde önümçiligiň çig mallar bilen üpjün edilişi möhüm orny eýeleýär. Bu babatda soňky ýyllarda oňyn özgerişlikler bolup geçdi. Öz tarapymyzdan bolsa çylşyrymly önümçilik desgalarynyň sazlaşykly işledilmegi, şonuň netijesinde ýokary hilli nebit önümleriniň öndürilişin

Habaryň dowamyny okamak üçin