Şahamçanyň durky täzelenýär

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/456/original-15f357d2a23ec3.png
Ýurdumyzda durmuş-ykdysady taýdan ösüşi çaltlandyrmagyň daýanjy bolan ýol-ulag düzümi ileri tutulyp ösdürilýär. Hormatly Prezidentimiz bu meseläni mydama üns merkezinde saklamak bilen, möhüm wezipeleri öňde goýýar. Olara laýyklykda ýerlerde anyk we netijeli işler giňden ýaýbaňlandyrylýar. Munuň ş Ýeri gelende ýokarda ady agzalan gurluşyk guramasynyň işgärleriniň ýurdumyzyň gündogar welaýatynda şeýle işleri alyp barmakda uly iş tejribesini toplandyklaryny, berjaý edilýän işleriň ýokary hil derejesini üpjün edýändiklerini bellemek ýakymlydyr. Olar tarapyndan soňky ýyllarda awtoulaglara ýang

Habaryň dowamyny okamak üçin