Gözlegleriň gerimi giňelýär

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/457/original-15f357e1e47c1d.png
Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmek boýunça jogapkärli wezipeleri kesgitledi. Olar «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasynda» öz aýdyň beýanyny tapdy. Maksatnamada bellenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçi — Baýlyk agtaryjylarymyz bolup, nebitgaza uly geljegi bolan meýdanlarda geologiki esasda gurluşlary öwrenmek, uglewodorod serişdeleriniň bolup biläýjek gurluşlaryny gözlemek we tapmak, şeýle hem olary çuň burawlaýşa taýýarlamak maksady bilen, seýsmiki gözlegleri alyp barýarys. Ýurdumyzyň dürli se

Habaryň dowamyny okamak üçin