Demirgazyk goturdepe: täze guýulardan nebit alyndy

Türkmenistanyň günbataryndaky Demirgazyk Goturdepe nebitgazly ýatagyny özleşdirmek işleri batly depginlerde dowam edýär. «Yug-Neftegaz» (Singapur) kompaniýasy bu ýerde iki guýynyň — 332-nji we 316-njy guýularyň buraw işlerini tamamlady, olaryň her biriniň taslama çuňlugy bäş müň metre barabard Hazaryň kenarýaka zolagyndaky geljegi uly ýataklaryň birini senagat taýdan işlemäge girizmek boýunça maýa goýum taslamasy 2018-nji ýylda badalga aldy. «Türkmennebit» döwlet konserniniň hem-de «Yug-Neftegaz Private Limited» kompaniýasynyň gol çeken Ylalaşygyna laýyklykda, çuňlugy 4500 metrden 5500

Habaryň dowamyny okamak üçin