Mährem sähranyň gerçekleri

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/459/original-15f3581677c20f.png
Biz Agamyrat Jumabaýew bilen wagtal-wagtal habarlaşyp durýarys. Şonda söhbedimiziň dowamy her gezek onuň ýolbaşçylyk edýän böleginde gazanylýan netijeler, işgärleriň gündelik iş-aladalary hakyndaky meselä syrygýar. Gürrüňdeşimiz «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň Kükürtli liniýa önümçilik bölegine Bölekde üstümizdäki ýylyň geçen bäş aýynda tebigy gazdyr gaz kondensatyny öndürmekde tutuş müdirlik boýunça iň ýokary netije gazanyldy. Şeýle oňyn ýagdaý bizde edermen gazçylaryň armasyny ýetirmek, olaryň bitirýän işlerini gazetimiziň üsti bilen beýan etmek isleginiň döremegine sebäp boldy.

Habaryň dowamyny okamak üçin