«Körpejäniň» «mawy ýangyjy» artýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4693/original-16295e6dd79aaf.jpeg
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 6-njy maýynda sanly ulgam arkaly geçiren mejlisinde milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlarynda bitirilen işlere mynasyp baha bermek bilen, ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň kabul edilen we onuň senaga Soňky ýyllarda tehniki-ykdysady üpjünçilik babatda yzygiderli täzelenişi başdan geçirýän bu müdirlik konserniň düzümindäki köp sanly kärhanalaryň arasynda hemişe öň hatarda bolmagy başarýar. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň geçen hasabat döwründe müdirligiň hünärmenleri tarapyndan hereket edý

Habaryň dowamyny okamak üçin