Maýa goýum ulgamyndaky hyzmatdaşlyk ara alnyp maslahatlaşyldy

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/472/original-15f359818c4fdb.png
2020-nji ýylyň 8-nji iýulynda nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň dünýä döwletleri bilen maýa goýum ulgamynda hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem işjeňleşdirmek barada beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen «Türkmengaz» we «Türkmenh Duşuşygyň maksady maýa goýum ulgamynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmak meselelerini ara alyp maslahatlaşmakdan ybarat boldy.

Habaryň dowamyny okamak üçin