Ýene bir guýy önüm berdi

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4734/original-1629ee4bec9458.jpeg
Keremli türkmen topragynyň gymmatly baýlyklaryny ýurdumyzyň bedew batly ösüşiniň, halkymyzyň eşretli ýaşaýşynyň hyzmatynda goýmak ugrundaky işe «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň başarjaň hünärmenleri ýokary ruhubelentlik we yhlaslylyk bilen gatnaşýa — Biz öňki ýyllarda ýurdumyzyň dürli sebitlerinde şeýle möhüm işleri abraý bilen ýerine ýetirdik. Bu buýurmany berjaý etmäge hem jogapkärli çemeleşdik. Uly üstünlikde toparlarymyzyň her bir işgäriniň mynasyp zähmet paýy bar. Taslama çuňlugy 3,3 müň metre barabar bolan guýudan gymmatly önümiň sena

Habaryň dowamyny okamak üçin