Gaz üpjünçiligi gowulanýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4735/original-1629ee4fd39b6d.jpeg
Täze döreýän ilatly ýerlerde gaz geçirijilerini gurmak işlerini Milli maksatnama laýyklykda, «Marygazüpjünçilik» müdirliginiň buýurmasy esasynda «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Gazlaşdyrmak boýunça gurluşyk-gurnaýyş ülşüniň gazçylary ýokary depgin bilen alyp barýarlar. Olar «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylan şu ýylyň geçen aýlarynyň dowamynda welaýatyň çäginde umumy uzynlygy ýigrimi sekiz müň bir ýüz metr bolan ýokary hem orta basyşly täze gaz geçirijilerini gurup, ulanmaga berdiler. Buýrujy edara bolan «Marygazüpjünçilik» müdirligi tarapyndan göwr

Habaryň dowamyny okamak üçin