TOPH taslamasyna bagyşlanyldy

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/479/original-15f359ded8c250.png
Ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň guramagynda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyna gatnaşyjy döwletleriň degişli wekilleriniň gatnaşmagynda wideoaragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi. Maslaha Maslahatda gaz geçirijiniň durmuşa geçirilmegine dahylly guramaçylyk, maliýe we gurluşyk meselelerine garaldy. Häzirki wagtda dünýäde dowam edýän koronawirus ýokanjy zerarly belli bir çäklendirmeleriň dörändigine garamazdan, taraplaryň onuň durmuşa geçirilmegine uly gyzyklanma bildirýändikleri aý

Habaryň dowamyny okamak üçin