Meniň şäherim — meniň ikinji öýüm

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4804/original-162a82f6c99bea.jpeg
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Mary welaýatynyň Oguzhan etrabynyň Şatlyk şäheri-de bina edilýän täze ýaşaýyş jaýlarynyň hasabyna öz çägini giňeldip ösýär hem özgerýär. Gazçylar şäheriniň abadançylygynyň üpjün edilip, has gözel keşbe girmeginde «Marygazçykaryş» müdirliginiň Ýa Şäheriň çäklerinde, köçeleriň ugurlarynda, dynç alyş meýdançalarynda dürli arassaçylyk, abadanlaşdyryş işlerini geçirmek — baglara timar bermek, dürli gülleri ösdürip ýetişdirmek edaranyň işgärleriniň gündelik alyp barýan işleriniň möhüm bölegini tutýar.

Habaryň dowamyny okamak üçin