Geljekde Türkmenistan bilen gaz ulgamynda uzakmöhletleýin özara gatnaşyklar üçin ähli tagallalary ederis — CNPC-niň ýolbaşçysy

14:48 20.06.2022 481

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4853/original-162b00f72ccd80.jpeg

Türkmenistanyň Prezidentiniň gatnaşmagynda “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn çäginde täze desganyň ulanmaga berilmegi her bir hytaý we türkmen hünärmenleriniň her biri üçin ýatdan çykmajak wakadyr. Bu barada Hytaýyň milli nebitgaz korporasiýasynyň prezidenti, dolandyryjylar geňeşiniň agzasy Hou Siszýun Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň çäginde täze gaz toplaýjy bekediň ulanyşa girizmek dabarasynyň barşynda eden çykyşynda belledi.

Myhman Hytaýyň milli nebitgaz korporasiýasynyň adyndan Serdar Berdimuhamedowa energetika pudagynda döwletara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine hem-de Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynyň düzüminde kompaniýanyň alyp barýan işlerine berýän ägirt uly ünsi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Bellenilişi ýaly, 2007-nji ýylyň iýul aýynda iki döwletiň Baştutanlarynyň gatnaşmagynda “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn çägi boýunça Önümi paýlaşmak hakynda şertnama, “Türkmengaz” döwlet konserniniň hem-de “CNPC” korporasiýasynyň arasynda tebigy gazy satyn almak we satmak boýunça şertnama gol çekilendigi bellenildi.

Şeýlelikde, ýangyç-energetika toplumynda özara bähbitli, uzak möhletleýin türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň binýady goýuldy.

Iki ýurduň Liderleriniň uly aladasy hem-de ýokary ünsi netijesinde “CNPC” korporasiýasy we “Türkmengaz” döwlet konserni şertnamalaýyn çäkde netijeli gatnaşyk edýärler. Bu ulgamda gazanylan üstünlikler dünýäniň ünsüni özüne çekdi, halkara jemgyýetçiligiň uly hormatyna eýe boldy.

Geljekde “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn çäkde gazyň alnyşynyň mukdaryny artdyryp, energetika pudagynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy täze derejä çykarmak maksat edinilýär.

Türkmenistan tebigy gaz gorlaryna örän baýdyr. Hytaýyň bazarynyň bolsa geljegi uludyr. Şeýlelikde, ikitaraplaýyn özara bähbitli gaz hyzmatdaşlygyny biri-biriniň üstüni ýetirýän hyzmatdaşlyk diýip häsiýetlendirip bolar diýip, Hou Siszýun aýtdy.

Türkmenistan Hytaýy gaz bilen üpjün edýän ygtybarly, iri döwletdir. Hytaý bolsa Türkmenistanyň tebigy gazyň söwdasy boýunça örän uly hyzmatdaşydyr diýip, hytaýly myhman ýene-de bir gezek nygtady.

Şu ýylyň başynda bilelikdäki işleriň täze ugurlaryny kesgitlän täze ylalaşyklaryň gazanylandygy bellenildi.

Şunuň bilen baglylykda, “Galkynyş” gaz käniniň ikinji tapgyrynyň özleşdirilmegi bilen, Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisiniň 4-nji şahasynyň gurluşygyny çaltlandyrmak üçin çäreler durmuşa geçirilýär.

Biz mundan beýläk-de gaz pudagynda durnukly we uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk etmek hem-de ähli beýleki pudaklarda özara hereketler üçin zerur tagallalary ederis diýip, “CNPC-niň” ýolbaşçysy ynandyrdy.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.