Hem gazçy, hem şahyr

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/504/original-15f3abcf2e2035.png
Nazly Tuwakgylyjow 1938-nji ýylda Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynyň Çaloýuk obasynda eneden dogulýar. Balkanabat şäherindäki orta mekdepde bilim alýar. Şol ýerdäki nebitçilik orta hünär okuw mekdebini tamamlap, şäherdäki gaz hojalyk edarasynda slesar, ussa, bölüm başlygy wezipelerinde işle Nazly heniz başlangyç synpda okaýarka, edebiýat, döredijilik bilen gyzyklanyp ugraýar. Çeper eserleri elinden düşürmän okaýar. 1959-njy ýylda goşun gullugyndaka onuň «Eziz şäherim» atly goşgusy welaýat gazetinde çap edilýär. Şondan soň goşgulary gazet-žurnallarda yzygiderli neşir edilip başlanýar

Habaryň dowamyny okamak üçin