Ýurdumyzyň sebitleri we pudaklary toplumlaýyn özgerdilýär

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5100/original-162d652f958bab.jpeg
Häzirki döwürde ýurdumyzda alnyp barylýan durmuş-ykdysady syýasatyň baş ugurlary, esasan, «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» öz aýdyň beýanyny tapdy. Şoňa görä-de, ýokary depginli ykdysady ös Balkan welaýaty hem giň gerimde ösdürilýän sebitleriň biridir. Onuň çägindäki häzirki zamanyň öňdebaryjy enjamlary we täzeçil tehnologiýalary bilen üpjün edilen Türkmenbaşy Halkara deňiz porty möhüm ähmiýete eýe bolup durýar. Bu toplum ýurdumyzyň üstaşyr ulag kuwwatyny pugtalandyrmakda, multimoda

Habaryň dowamyny okamak üçin