Şerepli gaz ýatagyndan tebigy gazyň akymy alyndy

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5165/original-162df7c086635f.jpeg
Hormatly Prezidentimiz Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň sebitlerinde täze gaz ýataklaryny açyp, olary senagat taýdan özleşdirip, tebigy gazyň çykarylyşyny düýpli artdyrmak barada möhüm tabşyryklary berýär. Döwlet Baştutanymyzyň beren gaýragoýulmasyz tabşyryklaryny Burawlamak işlerine ilkinji günlerden giň gerim beren geologlar Şerepli gaz ýatagynyň 01-nji belgili ulanyş-baha beriş guýusyndan tebigy gazyň senagat ähmiýetli akymyny aldylar. Bu ulanyş-baha beriş guýusynyň taslama çuňlugy iki müň alty ýüz metre deňdir. «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň gazçy

Habaryň dowamyny okamak üçin