Eşretli ertirleri nazarlap

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5225/original-162ea74a5a68a4.jpeg
Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň bahasyz baýlygy bolan tebigy gazy okgunly ösüşleriň, eşretli ýaşaýşyň hyzmatynda goýup, bu babatda il-ýurt bähbitli syýasaty ýöredýär. Şeýle möhüm işe «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň «Lebapgazüpjünçilik» müdirliginiň agzybir — Alyp barýan işlerimiziň gerimi giň, möçberi uly. Häzirki wagtda welaýat boýunça hyzmat edýän hojalyklarymyzyň sany 210,5 müňden aşdy. Bulardan başga-da, senagat hem-de durmuş hyzmaty kärhanalary hem bar. Şeýle jogapkärli işe hünärmenlerimiz ýokary düşünjelilik we ruhubelentlik bilen gatnaşýarla

Habaryň dowamyny okamak üçin