Sargytlar berjaý edilýär

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5227/original-162ea755807f8f.jpeg
Hormatly Prezidentimiziň döwrebap çözgütleri bilen barha rowaçlyklara beslenýän Diýarymyzyň milli ykdysadyýetiniň nebitgaz pudagynyň iri önümçilik düzümleriniň biri bolan «Türkmennebit» döwlet konserniniň zähmet toparlary «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda täze belentliklere ynamly gadam urýa Konsern boýunça geçen alty aýda 12 müň tonna golaý «gara altynyň», 300 million kubmetrden gowrak «mawy ýangyjyň» bellenilen meýilnamalardan artyk çykarylmagy-da munuň aýdyň güwäsidir. Uglewodorod çig mallaryny çykaryjylaryň gazanan bu üstünliklerinde konserniň suwçularynyň hem uly goşandy bar. As

Habaryň dowamyny okamak üçin