«Şatlyk» şypahanasy halkyň hyzmatynda

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5262/original-162f23631b43f3.jpeg
Hormatly Prezidentimiziň tabşyryklary esasynda tomus paslynyň dowam edýän häzirki günlerinde ýurdumyzyň dynç alyş, sagaldyş merkezlerinde, şeýle hem pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna degişli şypahanalarda raýatlarymyzyň göwnejaý dynç almaklary hem-de saglygyny pugtalandyrmaklary üçin döredilýä «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň durmuş taýdan dolandyryş edarasynyň «Şatlyk» keseliň öňüni alyş şypahanasynda-da häzir ýurdumyzyň dürli künjeklerinden gelýän adamlar oňat dynç alyp, saglygyny pugtalandyrýarlar.

Habaryň dowamyny okamak üçin