Işleri ileri gazçylar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5263/original-162f2368e270da.jpeg
«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň baýry kärhanalarynyň biri bolan «Boldumsazetrapgaz» gaz hojalygy edarasynyň işgärleriniň şu günler alyp barýan wajyp işleri aýratyn bellenmäge mynasypdyr. Dürli derejeli işçi-hünärmenleriň 130-a golaýynyň agzybirlikde zähmet çekýän bu zähmet köpçüliginde her bir işde halypa gazçylaryň göreldesine eýerilýär. Tejribeli gazçy Bekdurdy Babaýewiň baştutanlyk edýän edarasynda näsazlygy habar beriş, içeri öý gaz enjamlaryny bejeriş hem-de daşary gaz geçir

Habaryň dowamyny okamak üçin