Ekeremiň edermen burawlaýjylary

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5301/original-162fb2ee8e870e.jpeg
«Türkmennebit» döwlet konserni ýurduň ykdysadyýetinde iri önümçilik-hojalyk toplumy bolup, ol nebitgazly ýataklarda gözleg-barlag işlerini geçirmegi we olary işläp taýýarlamagy alyp barmak bilen, pudagyň ösüşiniň esasy maksatnamalarynyň toplumlaýyn çözgüdini tapmagyna mynasyp goşandyny goşýar. Arkadagly Serdarymyz döwlet Baştutany wezipesinde işläp başlan ilkinji gününden bäri ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmek boýunça kabul edýän Kararlarydyr çözgütlerinde, beýleki düzümler bilen bir hatarda, bu konserniň kuwwatyny has-da artdyrmagyň hem-de işini ýokarlandyrmagyň Türkmeni

Habaryň dowamyny okamak üçin