Ynamly gadamlar bilen

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5302/original-162fb2f232aa9a.jpeg
Şu ýylyň ýedi aýynda gazanylan önümçilik görkezijileri «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň oňat netijeler bilen jemlenjekdigini çaklamaga esas berýär. Bu babatda «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň agzybir işgärleriniň bitirýän işleri öwgä mynasypdyr. — Şanly ýyla ynamly gadam basdyk. Görkezijilerimiz hem barha ýokarlanýar. Şu ýylyň geçen ýedi aýynda müdirligimiz boýunça tebigy gazyň 7 milliard 214,6 million kubmetrden gowragy öndürildi. Munuň özi meýilnamanyň 127 göterimden gowrak berjaý edilendigini görkezýär. Ýylyň geçen döwründe Malaý —

Habaryň dowamyny okamak üçin