Gaz üpjünçiliginde bökdençlik bolmaz

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5303/original-162fb2f587e8f1.jpeg
Gyş pasly ýurdumyzyň bagtyýar raýatlaryna döwletimiz tarapyndan berilýän eşretleriň biri bolan tebigy gazyň ýylyň beýleki pasyllaryna garanyňda köp sarp edilýän döwri hasaplanylýar. Şoňa görä, «Marygazüpjünçilik» müdirliginiň şäher, etrap gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary jogapkärli möwsümde Mary welaýatynyň dolandyryş merkezi bolan Mary şäherindäki gaz geçirijilerini, gaz hojalyk enjamlaryny güýz-gyş möwsümine taýýarlamak boýunça düzülen meýilnamada ýerine ýetirilmeli işler ýekän-ýekän kesgitlenilipdir. Häzirki günlerde şol işleriň her biriniň bellenilen möhletinde ýokary hilli ýeri

Habaryň dowamyny okamak üçin