Geljege gönükdirilen gerimli işler

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5304/original-162fb2f9a4625b.jpeg
— Hormatly Prezidentimiz halkyň bähbidini hemme zatdan ileri tutýar, ilatyň abadan durmuşda ýaşamagyna gönükdirilen çäreleri üstünlikli durmuşa geçirýär. Şonuň netijesinde düýpli özgerişler bolup geçýär. Bu diýýänlerime biziň etrabymyzyň mysalynda hem doly göz ýetirmek bolýar. Garaşsyzlyk ýyll Söhbetdeşimiziň aýdýanlaryny Garaşsyzlyk ýyllaryndan ozal etrabyň ilatynda tebigy gazdan peýdalanmak mümkinçiliginiň bolmandygy hem aýdyň tassyklaýar. Häzirki wagtda etrapda gaz geçirijileriň umumy uzynlygy 842 kilometrden hem aşýar. Şeýle-de etrapda gaz paýlaýjylaryňdyr gaz sazlaýjylaryň umumy s

Habaryň dowamyny okamak üçin