Göreldeli hyzmat ýola goýulýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5380/original-1630ce85fe75e3.jpeg
Häzirki zaman dünýäsiniň iň iri energetika döwletleriniň hatarynda ählumumy ykrarnama eýe bolan eziz Diýarymyzda bu ulgamda amala aşyrylýan giň göwrümli özgertmeleriň her biri Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmaklyga we il-ulsumyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmaklyga hyzmat edýär Arkadagly Serdarymyzyň ýangyç-energetika toplumyny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça öňde goýýan belent wezipelerini durmuşa ornaşdyrmakda Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleyän zawodlar toplumynyň «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň düzümlerinde hem döwrebap işler amala aşyrylýar. Muňa

Habaryň dowamyny okamak üçin