Täze oba gaz geldi

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5381/original-1630ce8a0da3a1.jpeg
Halaç etrabynyň Akgala geňeşliginiň Garagum çölüniň eteginde ýerleşýän Kekreli obasyna tebigy gaz geldi. Elbetde, ýurdumyzda ilatly ýerleriň aglabasynyň gazlaşdyrylan döwründe bu habaryň adaty bir zat hökmünde kabul edilmegi hem mümkin. Gadyrly okyjylarymyzdan şeýle netije çykarmaga howlukmazl Garaşsyzlyk ýyllarynda ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen bimöçber işler amala aşyryldy we bu nurana ýol üstünlikli dowam etdirilýär. Öňe sürlen maksatnamalaryň arasynda Oba milli maksatnamasy aýratyn orunda durýar. Onuň çäginde oba ýerlerinde hem ýaşaýyş jaý gurluşygy

Habaryň dowamyny okamak üçin