Geofizikler ynamy ödeýärler

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5437/original-16315f152cf5ae.jpeg
Mukaddes ýurt Garaşsyzlygymyzyň ýetip gelýän şanly 31 ýyllygy belentden toýlanjak «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmennebitgeofizika» müdirliginde amala aşyrylýan işler hem döwrebaplygy bilen tapawutlanýar. Ýeri gelende aýtsak, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ata Watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň barha belende göterilmeginde hem-de halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagynda milli ykdysadyýetimiziň ýangyç-energetika toplumynda gazanylýan üstünlikleriň öz mynasyp dowamyny tapmagy

Habaryň dowamyny okamak üçin