Gazçylaryň güýz-gyş aladalary

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5438/original-16315f196a67d1.jpeg
«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary barha golaýlaşýan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk şanly senesini mynasyp toý sowgatlary bilen garşylamaklyga şu günlerden uludan taýýarlyk görýärler. Munuň şeýledigine edaranyň agzybir zähmet köpçüligin Häzirki döwürde gojaman Şabady etekläp oturan Daşoguz şäheriniň ilatyny we edara-kärhanalaryny milli baýlygymyz bolan tebigy gaz bilen üpjün etmekde ýokary netijelere eýe bolýan edaranyň agzybir işgärleri tarapyndan şäheriň çäginde bar bolan dürli basyşly gaz geçirijileriň 550 kilometre golaý

Habaryň dowamyny okamak üçin