ÝB-niň Geňeşi energiýa geçirijileriň bahalaryny we ÝB-niň energiýa üpjünçiliginiň howpsuzlygyny maslahatlaşdy

21:31 09.09.2022 4960

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5470/original-1631afbf10cfb7.jpeg

Anna güni Brýusselde energetika boýunça Ýewropa Bileleşiginiň nobatdan daşary Geňeşi geçiriler. Onuň barşynda energiýa geçirijileriň bazarynda ýokary bahalar we Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynyň energiýa üpjünçiliginiň howpsuzlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşylar diýip, Brýusselde neşir edilen beýanda aýdylýar.

«ÝB-niň energetika ministrleri iki mejlisiň barşynda pikir alşarlar. Birinji mejlisiň barşynda energiýanyň ýokary bahalaryny pese düşürmek maksady bilen mümkin bolan gyssagly çäreler ara alnyp maslahatlaşylar. Soňra ministrler ýurtlarynyň geljek gyş möwsümine taýýarlyk ýagdaýlary barada hasabat bererler» - diýip Ýewropa Bileleşiginiň Geňeşiniň habarynda aýdylýar diýip, Interfaks habar berýär.

Beýanda aýdylyşyna görä, «ministrlere raýatlar, döwlet gullukçylary, kärhanalar we senagat üçin energiýanyň ýokary bahalaryny aşaklatmak üçin gysga möhletde ÝB-niň derejesinde durmuşa geçirilip bilinjek mümkin bolan çäreleri kesgitlemek teklip ediler».

7-nji sentýabrda Ýewrokomissiýanyň geçiriljek gepleşiklerini bildiriş edip, ÝK-nyň başlygy Ursula fon der Lýaýen rus gazyna ýokary çägi girizmek pikirini öňe sürdi.

«Biz gazyň bahalarynyň aşakladylmagyny maksat edinýäris. Şunuň bilen baglylykda, biz rus gazy üçin bahalaryň «ýokary» çägini hödürläris» diýip, fon der Lýaýen ýörite beýan bilen çykyş edip belledi. Onuň bellemegine görä, ÝB rus gazynyň importyny 40%-den 9%-e çenli azaltdy.

Garaşylyşy ýaly, ministrleriniň duşuşygynyň barşynda ÝB ýurtlarynyň bilelikde energiýa geçirijilerini satyn almaklygy, gazyň we elektrik togunyň bahalarynyň bölünmegi hem-de elektrik energiýasy bazarynyň düzüminiň özgerdilmegi maslahatlaşylar.

Duşuşyk Çehiýanyň senagat we söwda ministri Ýozef Sikeliň ýolbaşçylygynda geçiriler. Ýewrokomissiýa ÝK-nyň energetika boýunça agzasy Kadri Simson wekilçilik eder.

Başga makalalar
161f2786f9649d.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanda tebigy gazyň çykarylyşynyň möçberlerini artdyrmak üçin karz serişdelerini bölüp bermegi tabşyrdy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow çarşenbe güni maliýe-ykdysadyýet we nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onda 2022-nji ýylda ýurdumyzy ykdysady taýdan mundan beýläk ösdürmek babatda öňde durýan wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy.


1635a57c646e6e.jpeg
Türkmenistan bilen gaz aragatnaşyklaryny ýola goýmak — ÝB-niň strategiki ymtylyşlarynyň merkezinde

Türkmenistan bilen gaz aragatnaşyklaryny ýola goýmak — ÝB-niň Merkezi Aziýanyň nebitgaz serişdeleri babatda strategiki ymtylyşlarynyň merkezinde bolmagynda galýar. Bu barada Gruziýanyň Nebit we gaz korporasiýasynyň baş direktory Georgiý Çikowani «Türkmenistanyň nebiti we gaz» 27-nji Halkara maslahatynda eden çykyşynda belledi.


1607fcbaebab8f.jpeg
Si Szinpin Gurbanguly Berdimuhamedow bilen hytaý-türkmen hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň meselelerini maslahatlaşar

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen telefon arkaly gepleşikleri geçirmäge taýýardygyny aýtdy diýip, HHR-iň Lideriniň Türkmenistanyň Prezidentine iberen hatyny neşir eden «Нейтральный Туркменистан» gazeti habar berýär.


1635a598703984.jpeg
Türkmenistandan Hytaýa 340 mlrd kub metrden gowrak gaz eksport edildi — CNPC-niň prezidenti

Türkmenistandan Hytaýa 2009-njy ýyldan bäri 340 mlrd kub metrden gowrak tebigy gaz iberildi. Munuň özi iki ýurduň halklarynyň abadançylygyny üpjün etmeklige we ykdysady ösüşe netijeli täsir etdi. Bu barada Hytaýyň Milli nebitgaz korporasiýasynyň (CNPC) prezidenti Hou Sizsýun şu günlerde Aşgabatda geçirilýän «Türkmenistanyň nebiti we gazy 2022» Halkara nebitgaz maslahatynda eden onlaýn çykyşynda belledi.


160816948cbc70.jpeg
Dragon Oil — Türkmenistanyň Halkara maýa goýum forumynyň bürünç hemaýatkäri

Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp, Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna maýa goýumlary çekmek boýunça Halkara forumynyň açylyş dabarasyna ýigrimi gün galdy. Aşgabatda 12-13-nji maýda geçiriljek bu işewür duşuşyk öňdebaryjy milli we halkara nebitgaz kompaniýalarynyň, halkara maliýe institutlarynyň ýolbaşçylaryny, şeýle hem diňe bir Türkmenistanda däl, eýsem, tutuş sebitde nebitgaz toplumynyň geljegini çaklaýan bilermenleri birleşdirer.