ÝB-niň Geňeşi energiýa geçirijileriň bahalaryny we ÝB-niň energiýa üpjünçiliginiň howpsuzlygyny maslahatlaşdy

16:31 09.09.2022 1259

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5470/original-1631afbf10cfb7.jpeg

Anna güni Brýusselde energetika boýunça Ýewropa Bileleşiginiň nobatdan daşary Geňeşi geçiriler. Onuň barşynda energiýa geçirijileriň bazarynda ýokary bahalar we Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynyň energiýa üpjünçiliginiň howpsuzlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşylar diýip, Brýusselde neşir edilen beýanda aýdylýar.

«ÝB-niň energetika ministrleri iki mejlisiň barşynda pikir alşarlar. Birinji mejlisiň barşynda energiýanyň ýokary bahalaryny pese düşürmek maksady bilen mümkin bolan gyssagly çäreler ara alnyp maslahatlaşylar. Soňra ministrler ýurtlarynyň geljek gyş möwsümine taýýarlyk ýagdaýlary barada hasabat bererler» - diýip Ýewropa Bileleşiginiň Geňeşiniň habarynda aýdylýar diýip, Interfaks habar berýär.

Beýanda aýdylyşyna görä, «ministrlere raýatlar, döwlet gullukçylary, kärhanalar we senagat üçin energiýanyň ýokary bahalaryny aşaklatmak üçin gysga möhletde ÝB-niň derejesinde durmuşa geçirilip bilinjek mümkin bolan çäreleri kesgitlemek teklip ediler».

7-nji sentýabrda Ýewrokomissiýanyň geçiriljek gepleşiklerini bildiriş edip, ÝK-nyň başlygy Ursula fon der Lýaýen rus gazyna ýokary çägi girizmek pikirini öňe sürdi.

«Biz gazyň bahalarynyň aşakladylmagyny maksat edinýäris. Şunuň bilen baglylykda, biz rus gazy üçin bahalaryň «ýokary» çägini hödürläris» diýip, fon der Lýaýen ýörite beýan bilen çykyş edip belledi. Onuň bellemegine görä, ÝB rus gazynyň importyny 40%-den 9%-e çenli azaltdy.

Garaşylyşy ýaly, ministrleriniň duşuşygynyň barşynda ÝB ýurtlarynyň bilelikde energiýa geçirijilerini satyn almaklygy, gazyň we elektrik togunyň bahalarynyň bölünmegi hem-de elektrik energiýasy bazarynyň düzüminiň özgerdilmegi maslahatlaşylar.

Duşuşyk Çehiýanyň senagat we söwda ministri Ýozef Sikeliň ýolbaşçylygynda geçiriler. Ýewrokomissiýa ÝK-nyň energetika boýunça agzasy Kadri Simson wekilçilik eder.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.