Möhüm işde öň hatarda

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5508/original-16321676a50008.jpeg
Jogapkärli işde ilkinji bolmak, yhlasly we ýokary netijeli zähmet çekmekde köplere görelde görkezmek ýaly uly hormata mynasyp bolýanlaryň arasynda buraw ussasy Nazar Joraýew we onuň ýolbaşçylygynda zähmet çekýän hünärmenler hem bar. Bu gaýratly we ussat baýlyk agtaryjylar «Türkmengeologiýa» dö — Golaýda biz Balkan welaýatyndaky Uzynada ýatagynda taslama çuňlugy 7200 metre barabar bolan gözleg guýusyny burawlamagy üstünlikli tamamladyk. Bilelikde eden tagallalarymyz ýerine hem düşdi. Ýeriň çuň gatlagyndan uglewodorod serişdeleriniň täze gory ýüze çykaryldy. Ýakynda bolsa täze meýdança i

Habaryň dowamyny okamak üçin