Türkmenistanyň Prezidenti we Pakistanyň nebit ministri nebitgaz ulgamynda taslamalary ilerletmegi maslahatlaşdylar

16:57 21.09.2022 1292

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5569/original-1632a98e90bb9a.jpeg

Sişenbe güni Prezident Serdar Berdimuhamedow Aşgabatda Pakistan Yslam Respublikasynyň döwlet nebit ministri Musadik Masud Malik bilen geçiren duşuşygynda energetika ulgamynda bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek meselelerini maslahatlaşdylar diýip, TDH agentligi habar berýär.

Myhman döwlet Baştutanyna Pakistanyň Prezidenti Arif Alwiniň hem-de Premýer-ministr Muhammad Şahbaz Şarifiň salamyny ýetirdi. Şunda Pakistanyň Türkmenistan  bilen däp bolan dostlukly gatnaşyklara ygrarlydygy tassyklanyldy.

Serdar Berdimuhamedow Pakistanyň ýokary ýolbaşçylaryna salamyny we iň gowy arzuwlaryny beýan etdi hem-de döwletara gatnaşyklaryna özara düşünişmegiň hem-de ynamyň ýokary derejesiniň mahsusdygyny kanagatlanma bilen belledi, munuň özi oňyn ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmegine hem-de hemmetaraplaýyn ösdürilmegine, onuň täze anyk many-mazmun bilen doldurylmagyna ýardam edýär.

Duşuşygyň barşynda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) halkara gaz geçirijisiniň gurluşygy boýunça taslamanyň durmuşa geçirilişi maslahatlaşyldy. Şeýle hem söhbetdeşler Türkmenistan-Owganystan-Pakistan (TOP) ugry boýunça elektrik geçiriji hem-de optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlaryny çekmek boýunça taslamalary hem maslahatlaşdylar.

Bellenilişi ýaly, energetika we kommunikasiýalar ulgamynda bu iri taslamalaryň amala aşyrylmagy tutuş sebitiň durnukly durmuş-ykdysady ösüşine, onuň dünýähojalyk gatnaşyklar ulgamyna üstünlikli goşulyşmagyna sebitde parahatçylygyň hem-de durnuklylygyň pugtalandyrylmagyna ýardam berer.

Serdar Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, uglewodorod serişdeleriniň ägirt uly gorlaryna eýe bolan Türkmenistan energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna ibermegiň ýollarynyň diwersifikasiýalaşdyrylmagyna gönükdirilen energetika strategiýasyny yzygiderli durmuşa geçirýär.

Başga makalalar
163ca3652492f8.jpeg
Russiýanyň eksport merkezi nebitgaz we demirýol infrastrukturasy ulgamlarynda Türkmenistanda taslamalary goldamaga taýýar

Russiýanyň eksport merkezi topary nebitgaz ulgamynda iri taslamalary, şeýle hem demirýol infrastrukturasyny döwrebaplaşdyrmak boýunça taslamalary goldamaga taýýar. Bu barada Russiýa eksport merkeziniň baş direktory Weronika Nikişina penşenbe güni Aşgabatda türkmen-russiýa işewürler forumynda eden çykyşynda belledi diýip, REM-iň metbugat gullugy habar berýär.


1611e009c3df0b.jpeg
Türkmenistanyň Owganystandaky Ilçihanasy we Baş konsullyklary adaty tertipde işlemeklerini dowam edýärler — DIM

Owganystandaky häzirki içeri syýasat wakalary bilen baglylykda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berýär, ýagny Türkmenistanyň Kabuldaky Ilçihanasy we ýurduň Hyratdaky hem-de Mazari-Şerifdäki Baş konsullyklary adaty tertipde işlemeklerini dowam edýärler. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.


163ca3c2b9d102.jpeg
Mişustin: türkmen-russiýa haryt dolanyşygynyň möçberi 1 mlrd dollar töweregi, mümkinçilik – has ýokary

Häzirki wagtda türkmen-russiýa haryt dolanyşygynyň möçberi bir milliard amerikan dollaryna ýetdi, mümkinçilik has ýokary. Bu barada RF-niň premýer-ministri Mihail Mişustin penşenbe güni Aşgabatda geçirilýän türkmen-russiýa işewürler geňeşinde eden çykyşynda belledi diýip, ORIENT agentligi habar berýär.


1611dfd1d5db0b.jpeg
Türkmenistanyň döwlet düzümleri Owganystan bilen döwlet serhetleriniň goragy boýunça «Таliban» hereketiniň wekilleri bilen gatnaşyklary saklaýarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Metbugat gullugynyň habar bermegine görä, ýurduň diplomatik gullugynyň we beýleki döwlet edaralarynyň işgärleri döwlet serhediniň goraglylygy, gümrük, sanitar, fitosanitar we ýükleriň serhet üstünden geçirilmeginde amal edilýän barlagyň hem-de gözegçiligiň gaýry görnüşleriniň meseleleri babatynda «Таliban» hereketiniň wekilleri bilen yzygiderli gatnaşyklary saklaýarlar.


163ca35b5c0af8.jpeg
Türkmenistanyň we Russiýanyň wise-premýerleri nebitgaz hem-de beýleki ulgamlarda mümkin bolan bilelikdäki taslamalary maslahatlaşdylar

Russiýanyň wise-premýeri Aleksandr Nowak we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygy Şahym Abdrahmanow penşenbe güni Aşgabatda iki ýurduň nebitgaz ulgamynda, elektroenergetikada, energiýanyň dikeldilýän çeşmelerinde we parahatçylykly atom ulgamynda özara gatnaşyklaryny maslahatlaşdylar. Bu barada Russiýanyň Hökümetiniň metbugat gullugy bahar berdi.