Türkiýe 2023-nji ýyldan öz tebigy gazyny ulanyp başlar

12:33 23.09.2022 345

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5593/original-1632d4ee0d7b62.jpeg

2023-nji ýylyň mart aýyndan başlap, Türkiýe öz tebigy gazyny ulanyp başlamagy meýilleşdirýär. Bu barada Türkiýäniň energetika we tebigy serişdeler ministri Fatih Dönmez beýan etdi diýip, Trend habar berýär.

Ministriň bellemegine görä, Gara deňizdäki ýatakdan Zonguldak şäherindäki Filos diýen ýere gaz ibermek üçin turba geçirijiniň 140 kilometrlik bölegi taýýar.

Türkiýäniň Gara deňizde gazyň iri ýataklaryny ýüze çykarandygy barada 2020-nji ýylyň tomsunda belli boldy. Ilkibaşda, türk häkimiýetleri 320 mlrd kub metr gaz hakynda mälim etdiler, güýzde Rejep Taýyp Ärdogan täze käniň subut edilen ätiýaçlyklarynyň 405 mlrd kub metre ýetýändigini habar berdi.

Ärdoganyň bellemegine görä, Ankara tapylan gaz bilen ilatyny 2023-nji ýylda üpjün edip başlap biler. Onuň aýtmagyna görä, üsti açylan bu kän ýurtda iň irisidir, täze käniň işlenip taýýarlanmagy bolsa, ýurduň energetika howpsuzlygyny  üpjün eder we täze iş orunlaryny döreder.

Türkiýe «Sakarýa» känini indiki ýylyň başyndan ulanyp başlamagy meýilleşdirýär we ol ýerden günde 40 mln kub metr gaz çykarmak isleýär (ýylda 14,6 mlrd kub metr) diýip, öň Kriter žurnalyna türk ministri Fatih Dönmez habar berdi.

Belläp geçmeli zatlaryň biri, geçen ýyl Türkiýe «Gazpromdan» 27 mlrd kub metr gaz satyn aldy.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.