Daşoguz welaýatynyň gazçylary güýz-gyş möwsümine taýýarlyk görmegi dowam edýärler

17:32 23.09.2022 1405

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5592/original-1632d514976745.jpeg

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk jemgyýetiniň gazçylary Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 31 ýyllyk toýuna uly zähmet üstünlikleri bilen barýarlar. Şu ýylyň 8 aýynda kärhananyň işgärleri uzynlygy 550 km töweregi bolan dürli basyşly bitewi gaz ulgamynyň durnukly işini üpjün etmegiň hötdesinden geldiler. Şeýle hem 445 sany gaz paýlaýjy we gaz sazlaýjy desgalaryň sazlaşykly işi ýol goýuldy.

Häzirki wagtda welaýatyň çäginde ýetip gelýän gyş möwsümi mynasybetli dürli basyşly gaz torlaryny we enjamlary taýýarlamak işleri doly derejede dowam edýär. Ýylyň başyndan bäri Daşoguz şäheriniň ýaşaýyş toplumlarynda hereket edýän gaz torlaryny arassalamak we düýpli abatlamak boýunça çäreleriň ençemesi ýerine ýetirildi. Bu bolsa gaz geçirijileriniň geçirijilik kuwwatynyň düýpli artmagyna ýardam etdi.

Şeýle hem ýylyň başyndan bäri «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Daşoguz welaýatyny gazlaşdyrmak boýunça gurluşyk-gurnama müdirliginiň hünärmenleri bilen bilelikde gaz desgalarynyň zerur bölen böleklerini dikeltmek we düýpli abatlamak boýunça giň gerimli işler ýerine ýetirildi, şeýle hem Gülistan şäherçesinde täze desgalary gaz bilen üpjün etmek işleri geçirildi.

Bu hili çäreleriň öz wagtynda ýerine ýetirilmegi gyş möwsümine ýokary hilli taýýarlyk görmäge we gaz torlarynyň durnukly işini üpjün etmäge mümkinçilik berer.

Başga makalalar
163c53d78003e3.jpeg
Hoşallyk maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda «Ajap döwrüň, baky bagtyň eýesi, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» atly hoşallyk maslahaty geçirildi.


1611a0e5886e9f.jpeg
«Marygazüpjünçilik» müdirligi gaz torlaryny güýz-gyş möwsümine taýýarlaýarlar

«Marygazüpjünçilik» müdirliginiň işgärleri güýz-gyş möwsüminde bökdençsiz hem-de ygtybarly gaz üpjünçiligi üçin möhüm çäreleri bölekleýin ýerine ýetirdiler we bu ugurdaky işleri yzygiderli dowam edýärler.


1611b5df6386a3.jpeg
«Nebitdag» müdirliginiň burawçylarynyň zähmet üstünlikleri

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän ýylyň geçen döwründe «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw müdirliginiň burawçylary ýokary zähmet üstünlikleri bilen jemlediler. Şu ýylyň geçen ýedi aýynda 11 müň 535 metr dag jynsy burawlandy.


1611a0d7500e2d.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy.


163c4de35ab515.jpeg
Türkmenistanda importyň ornuny tutmagyň çäklerinde B-92 awiabenziniň önümçiligi ýola goýuldy

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda B-92 kysymly awiabenzin öndürilip başlandy.