Daşoguz welaýatynyň gazçylary güýz-gyş möwsümine taýýarlyk görmegi dowam edýärler

12:32 23.09.2022 266

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5592/original-1632d514976745.jpeg

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk jemgyýetiniň gazçylary Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 31 ýyllyk toýuna uly zähmet üstünlikleri bilen barýarlar. Şu ýylyň 8 aýynda kärhananyň işgärleri uzynlygy 550 km töweregi bolan dürli basyşly bitewi gaz ulgamynyň durnukly işini üpjün etmegiň hötdesinden geldiler. Şeýle hem 445 sany gaz paýlaýjy we gaz sazlaýjy desgalaryň sazlaşykly işi ýol goýuldy.

Häzirki wagtda welaýatyň çäginde ýetip gelýän gyş möwsümi mynasybetli dürli basyşly gaz torlaryny we enjamlary taýýarlamak işleri doly derejede dowam edýär. Ýylyň başyndan bäri Daşoguz şäheriniň ýaşaýyş toplumlarynda hereket edýän gaz torlaryny arassalamak we düýpli abatlamak boýunça çäreleriň ençemesi ýerine ýetirildi. Bu bolsa gaz geçirijileriniň geçirijilik kuwwatynyň düýpli artmagyna ýardam etdi.

Şeýle hem ýylyň başyndan bäri «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Daşoguz welaýatyny gazlaşdyrmak boýunça gurluşyk-gurnama müdirliginiň hünärmenleri bilen bilelikde gaz desgalarynyň zerur bölen böleklerini dikeltmek we düýpli abatlamak boýunça giň gerimli işler ýerine ýetirildi, şeýle hem Gülistan şäherçesinde täze desgalary gaz bilen üpjün etmek işleri geçirildi.

Bu hili çäreleriň öz wagtynda ýerine ýetirilmegi gyş möwsümine ýokary hilli taýýarlyk görmäge we gaz torlarynyň durnukly işini üpjün etmäge mümkinçilik berer.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.