Şanly baýramçylyga zähmet sowgady

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5620/original-16333db7f482f4.jpeg
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda, döwletimizde tebigy gazyň çykarylyşynyň artdyrylmagyna «Türkmengaz» döwlet konserniniň beýleki önümçilik düzümleri bilen birlikde Tamponaž müdirliginiň zähmet adamlary Konserne degişli gaz guýularynda burawlaýyş işleri alnyp barylýan döwürde ugrukdyryjy turbalary sement ergini bilen berkitmek işlerini ýerine ýetirýän bu müdirligiň gazçylary «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň geçen sekiz aýynda meýilnamada göz öňünde tutulan on dokuz million ýüz müň manatlyga d

Habaryň dowamyny okamak üçin