«Demirgazyk akymda» adatdan daşary ýagdaý: Ýewropa «bilini berk guşaýar»

12:35 29.09.2022 1199

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5632/original-1633543d797e87.jpeg

Anna güni, 30-njy sentýabrda «Demirgazyk akymy» we «Demirgazyk akymy-2» gaz geçirijilerine amala aşyrylan diwersiýalar bilen bagly BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşi gyssagly mejlis geçirer diýip, dünýäniň habar beriş serişdeleri belleýär.

Sişenbe güni, 27-nji sentýabrda irden, «Gazpromyň» şahamçasy Nord Stream AG kompaniýanyň Baltika deňziniň düýbi bilen Germaniýa «Demirgazyk akymy» we «Demirgazyk akymy – 2» — iki sany gaz geçirijisinde adaty bolmadyk bozulmalar barada habar berdi.

«Bir günde bir wagtda birbada «Demirgazyk akymy» deňiz gaz geçirijileriniň üç şahasynda bolup geçen ýumrulmalar adaty bolmadyk häsiýete eýe» – diýip habarda aýdylýar.

— Gaz geçiriji infrastrukturanyň işe ukyplylygynyň dikeldilmek möhletlerini heniz bahalandyrmak mümkin däl – diýlip bellenilýär.

Şol bir wagtda Daniýanyň we Şwesiýanyň seýsmologlary «Demirgazyk akymy» gaz geçirijisinde bozulmalaryň bolup geçen ýerleriniň töwereginde güýçli partlamalary hasaba aldy.

«Demirgazyk akymlar»  bilen bagly adatdan daşary ýagdaýlaryň sebäbini indi anyklamaly. Umumy ykdysady zyýany hem ölçemek heniz kyn. Kimiň hasabyna turbalaryň abatlanyljakdygy we munuň näçe wagt aljakdygy hem mälim däl. Ýewropada önümçilikleriň togtadylmagy we gazyň aşa ýokary bahalarynyň bolmagy çaklanylýar. ÝB-de bolsa, gaz geçirijiden hemişelik mahrum bolmak howatyrlanmasy bar diýip, RIA Nowosti habar berýär.

Bökdençlikler «Demirgazyk akymy» we «Demirgazyk akymy – 2-niň» birbada üç şahasynda bolup geçdi. Bu Russiýa üçin hem, ÝB üçin hem garaşylmadyk ýagdaý boldy. Taraplaryň ikisi hem bilkastlaýyn hereketler we diwersiýa barada aýdýarlar.

Ähli şahalaryň geçirijilik ukyby — 110 mlrd kub metr. Ýewropada gazyň bahasy bolsa häzir müň kub metrine 2000 dollardan geçýär. Gaz geçijileriň ikisi hem partlama bolan wagtynda işledilmeýändigine garamazdan, olarda ýüz millionlarça kub metr tehnologiki gaz toplandy.

Şol bir wagtda Ýewropa häzirden kyn günlere taýýarlyk görýär. Tagesspiegel neşiriniň hökümetde öz çeşmelerine salgylanyp, habar bermegine görä, häkimiýetler «Demirgazyk akymy» we «Demirgazyk akymy – 2» gaz geçirijileriniň üç turbasynyň ulanmak üçin hemişelik mahrum bolunmagyndan howatyrlanýarlar.

Häzir Ýewropa gaz ibermeleri diňe Ukrainanyň çäginden (günde 42 million kub metr) we «Türk akymy» turba geçirijisi arkaly iberilýär. «Demirgazyk akymy» ýewropalylar geosyýasy göreşi aradan aýyrmak we çäklendirmeleri ýatyrmaga derek gaz almak üçin ulanyp bilerdiler. Indi welin, Ýewropa meseläni çözmek we Russiýadan gaz ibermelerini kadalaşdyrmak mümkinçiliginden mahrum boldy. Energo sarp edişli ýüzlerçe ýewropa zawodlary howp astynda durýar. Metallurgiýa we dökün önümçiligi howp astyna düşer — azot dökünlerini öndürmek boýunça kuwwatlyklaryň 70 göterimi häzir boş dur.

Şeýlelikde, Ýewropada energetika çökgünligi gyşda täze ýiti tapgyryna girer. Russiýa, öz gezeginde, gaz ibermelerinden alyp biljek mümkin bolan girdejilerinden näbelli möhlete çenli mahrum bolýar. RF-niň DIM-inde beýan etmeklerine görä: Moskwa Brýussel bilen bilelikde «Demirgazyk akymlardaky» adatdan daşary ýagdaýy derňemäge taýýar. 

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.