Jogapkärli möwsüme taýýarlyk

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5659/original-1633bc9afecc90.jpeg
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini barha gowulandyrmak baradaky ynsanperwer syýasaty esasynda döwletimiz tarapyndan bagtyýar halkymyza berilýän tebigy gazyň sarp edijilere ýylyň bütin dowamynda bökdençsiz ýetirilmeg Müdirligiň hünärmenleridir işçileriniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda çekýän tutanýerli zähmeti arkaly ýurdumyzyň Mary hem-de Lebap welaýatlaryň ilaty, şol welaýatlaryň çäklerinde ýerleşýän edara-kärhanalar tebigy gaz bilen üznüksiz üpjün edilýär. Häzir bu önümçilik düzüminiň gazçylary şu we

Habaryň dowamyny okamak üçin