Möwsümi ýokary taýýarlykly garşylaýarlar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5839/original-163577bf3f060f.jpeg
«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Gubadagetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary hem howanyň sowamagy bilen ýaşaýyş jaýlarynyň we edara-kärhanalaryň ýyladyş ulgamlarynyň işe girizilýän möwsümine guramaçylykly girişýärler. Häzirki döwürde edaranyň gazçylary tarapyndan Gubadag etrabynyň çäginde bar bolan dürli basyşly gaz geçirijileriň 1400 kilometre golaý ýerine, gaz sazlaýjy hem-de paýlaýjy enjamlaryň bolsa 370-den gowragyna ýokary derejede gözegçilik edilýär. Şol gaz desgalarynyň gije-gündiziň dowamynda saz işlem

Habaryň dowamyny okamak üçin