“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär: 11.11.2022 - 01.12.2022

19:34 11.11.2022 1733

Şertnamanyň goşmaça ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy çagalar üçin 1200 toplum möçberde Täze ýyl sowgatlaryny satyn almak boýunça manatda we RF-niň rubllarynda tender yglan edýär:

Tendere gatnaşmak üçin Size — Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, kwartal 150, 59-njy jaý — «Tatneft» JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy boýunça ýüz tutmak teklip edilýär:

1. Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly (ofşor zolaklarda hasaba alnan ýa-da şol ýerlerde bank hasaplary bolan kompaniýalardan arzalar kabul edilmeýär);

2. Tenderiň tehniki talaplaryny almaly.;

3. Bäsleşik teklipleri 2022-nji ýylyň 1-nji dekabryndan (1-nji dekabr hasaba alynýar) gijä galman tabşyrylmaly.

Bellenen möhletden giç tabşyrylan bäsleşik teklipleri kabul edilmeýär.

Tendere gatnaşmagyň şertleri hakynda takyklaýjy maglumatlary we tenderiň şertleri şu salgyda berilýär:

745100, Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, kwartal 150, 59-njy jaý

telefon: +993 222 64366

e-mail: tatneft.tender@mail.ru

Başga makalalar