«Hazar» konsorsiumy tender yglan edýär: 14.11.2022 - 23.11.2022

14:26 15.11.2022 1776

“Türkmen Milli nebitgaz kompaniýasy” (NaPeCo) ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden hem-de "Mitro International Limited" kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini "Hazar" şertnamalaýyn territoriýasynyň çäklerinde (Gündogar Çeleken meýdançasy) önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda alyp barýan “Hazar” konsorsiumy aşakdaky arza esasynda Balkanabat şäherinde «Hazarda» ýaşaýan işgärleri we ýaşaýjylary hojalyk-agyz suwy bilen bökdençsiz üpjün etmek üçin enjamlary satyn almak boýunça marketing pikir soraşmasyny geçirýär:

Arza №146 07.11.2022 ýyl – Sorujylar, dwigateller (7 görkeziji).

Tendere gatnaşmak üçin bildiriş çap edilen gününden 10 senenama gününiň dowamynda (ýerli wagt bilen 18.00 çenli) aşakdaky resminamalary tabşyrmaly:

1. Arza belgisini görkezip marketing pikir soraşmasyna gatnaşmak üçin dalaşgäriň sowalnamasyny taýýarlamaly (erkin görnüşde resmi blankada ygtyýarlandyrylan wekiliň goly bilen we habarlaşmak üçin maglumatly möhür we elektron salgysy bilen) we ony aşakda görkezilen salga ibermeli

2. Türkmenistanyň telekeçileri üçin Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde bellige alynmak we şahadatnamanyň göçürmesini görkezmek hökman.

Takyklaýjy maglumat bermek, Arzanyň mazmuny bilen tanyşmak we ýerine ýetirmek üçin arza almak üçin şu salgylara ýüz tutup bilersiňiz:

1. 745100 Türkmenistan, ş. Balkanabat, köç. Atamyrat Annanyýaz ogly, kwartal 216, «Hazar» Konsorsiumynyň wekilligi. 

tel.: +993 62 592 231; +993 61 765 488.

2. 109147 RF, Moskwa, köç. Marksistkaýa, j. 14/16, sah. 1, «Mitro International Limited» kompaniýasynyň Moskwadaky wekilligi. Üns beriň: daşarky kooperasiýa topary

tel.: + 7 495 788 55 60 faks: + 7 495 748 32 31

e-mail: mitro13@mitromos.com, sergey.radko@mitromos.com, igor.savochkin@mitromos.com

Başga makalalar