“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky tender yglan edýär: 16.11.2022 - 25.11.2022

16:59 16.11.2022 644

Şertnamanyň goşmaça ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy manatda “Gorizontal süýümli sorujylaryň kärendesi” (tehniki tabşyryga laýyklykda) №2022/23 belgili tender yglan edýär.

Tendere gatnaşmak üçin Balkan welaýaty, Balkanabat şäheri, T.Satylow köçesi, kwartal 150, jaý 59 salgy boýunça “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasynyň edarasyna:

  • bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip, ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly (ofşor zolaklarda hasaba alnan ýa-da şol ýerlerde bank hasaplary bolan kompaniýalardan arzalar kabul edilmeýär);
  • tenderiň tehniki talaplaryny almaly.

 Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap, 10 (on) senenama gününiň dowamynda ýerli wagt bilen 18.00 çenli kabul edilýär.

Bellenen möhletden giç tabşyrylan bäsleşik teklipleri kabul edilmeýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 222 6-43-66

Elektron salgysy:

b.halilulin@mail.ru

Bäsleşige gatnaşmagyň şertleri barada maglumatlar üçin 745100, Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, kwartal 150, jaý 59 salgy boýunça ýüz tutup bilersiňiz.  

“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy

Telefon belgisi: +993 222 6 43 66

Elektron salgysy-mail: tatneft.tender@mail.ru

Başga makalalar